Politica de confidențialitate

I. Scopul Politicii de confidențialitate și alte informații generale

Conţinutul website-ului www.majook.com (denumit în continuare „Website-ul”) este proprietatea Majook SRL, persoană juridică de drept român, cu sediul social în București, România, Str. Maior Alexandru Campeanu Nr. 4-6, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11759/2022, Cod Unic de Înregistrare 46338442 (denumită în continuare “Majook” sau “Titularul”).

În calitate de operator de date, Majook urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Politica de confidențialitate este valabilă începand cu 30.04.2019 și are rolul de a vă informa cu privire la modul în care Majook prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați Website-ul nostru, când utilizați funcțiile disponibile în cadrul Website-ului, când ne trimiteți comenzi sau alte cereri pe e-mail.

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată ulterior, caz în care vă vom informa prin publicarea pe Website a versiunii actualizate. Pentru a vă asigura că sunteți informat în mod permanent cu privire la modul în care Majook vă prelucrează datele cu caracter personal, puteți consulta Politica de confidențialitate de fiecare dată când reveniți pe Website-ul nostru sau când utilizați funcțiile disponibile pe acesta.

Website-ul poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice cu privire la care Majook nu este responsabil și care nu au legătură cu activitatea noastră. Atunci când accesați aceste website-uri prin intermediul Website-ului nostru, vă recomandăm să consultați politicile de confidențialitate ale acelor website-uri pentru a fi informați cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter sunt prelucrate de către titularii acelori website-uri.

II. Termenii utilizați și definiţiile acestora

„Client” înseamnă persoana fizică sau juridică care achiziţionează unul sau mai multe produse prin lansarea unei comenzi prin intermediul Website-ului.

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” – orice persoană care accesează sau utilizează Website-ul.

III. În ce scopuri vă prelucrăm datele și care sunt temeiurile de prelucrare

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal furnizate cu ocazia utilizării Website-ului, cum ar fi în contextul plasării de comenzi online, transmiterea de comenzi sau alte cereri pe e-mail,  solicitarea de oferte, îmbunătăţirea serviciilor sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Website-ului sau în cadrul relației cu Majook, le putem prelucra direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor noștri, în baza următoarelor scopuri şi temeiuri:

III.1. În cazul în care sunteţi Utilizator al Website-ului, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate după cum urmează:

III.1.1. Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, dar și pentru a vă furniza serviciile solicitate, Website-ul nostru utilizează cookies.

Temeiul prelucrării: interesul legitim, executarea contractului sau consimţământul, conform prevederilor Legii 506/2004 și celor detaliate în Politica de cookies.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea cookies vă rugăm să accesați Politica privind Cookies. Opțiuni acord cookies.

III.1.2. Pentru gestionarea cererilor transmise prin intermediul adreselor noastre de e-mail de pe Website.

Temeiul prelucrării: interes legitim

III. 2. În cazul în care sunteți Client persoană fizică

Atunci când plasați o comandă online pe Website-ul nostru, prin intermediul adreselor noastre de e-mail sau telefonic, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate după cum urmează:

III.2.1. Pentru respectarea obligaţiilor legale, în vederea realizării următoarelor scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la Secţiunea XII;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală

III.2.2. Pentru încheierea și executarea contractelor, în vederea realizării următoarelor scopuri:

 • procesarea comenzilor, cum ar fi dar fără a se limita la, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a produselor comandate;
 • gestionarea conturilor Clienților create pe Website pentru achiziționarea de produse, dar și pentru a facilita plasarea unor comenzi ulterioare;
 • gestionarea cererilor/reclamaţiilor/sugestiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu privire la produsele comandate și livrarea acestora.

Temeiul prelucrării: contract*

*În cazul comenzilor online, contractul se încheie de exemplu prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii din Website.

III.2.3. Pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Majook, în vederea realizării următoarelor scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Majook în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Website-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii produselor, funcționalităților și serviciilor puse la dispoziție de Majook. Datele statistice vor putea fi transmise catre partenerii Majook, în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.
 • gestionarea oricăror altor cereri/reclamaţii/sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim

III.2.4.

Temeiul prelucrării: consimţământ*

* Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii. Deşi în ipoteza retragerii nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Majook ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care ne incumbă, executarea contractului sau interesul nostru legitim (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

III.3. În cazul în care sunteţi persoană de contact a Clienților noștri  persoane juridice vom putea prelucra datele dumneavoastră:

III.3.1. Pentru respectarea obligaţiilor legale, în vederea realizării următoarelor scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la Secţiunea XII;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din ;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

Temeiul prelucrării: obligaţie legală

III.3.2. Pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Majook, în vederea realizării următoarelor scopuri:

 • procesarea comenzilor, cum ar fi dar fără a se limita la, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a produselor comandate;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interes legitim.

IV. Ce date prelucrăm

Categoriile de Date cu Caracter Personal pe care le prelucrăm depind de interacțiunea dumneavoastră cu Website-ul nostru şi de raporturile create cu Titularul.

Astfel, Majook poata prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 • pentru crearea conturilor online: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare;
 • pentru comenzile online sau pe e-mail: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare;
 • pentru comenzile telefonice: nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale potrivit secțiunii III.2.4. de mai sus: nume, prenume, adresă de e-mail;
 • precum și orice alte categorii de Date cu Caracter Personal pe care ni le veți furniza în mod direct în raport de scopul urmărit.

V. Către cine pot fi dezvăluite datele

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Majook poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 • persoana vizată în contextul cererilor privind exercitarea dreptului de acces;
 • parteneri contractuali cum ar fi procesatorii de plăți în contextul plăților online pentru procesarea comenzilor dumneavoastră, firmele de curierat în vederea livrării comenzilor dumneavoastră, consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal sau alți parteneri care asistă Majook în diferite scopuri precum mentenanța conturilor create în cadrul Website-ului, efectuarea de analize și rapoarte statistice privind modul în care este utilizat Website-ul, inclusiv cu privire la comenzile online, precum şi pentru transmiterea comunicărilor de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca Majook să îndeplinească o obligaţie legală;
 • unor terţe părţi, în legatură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Majook, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziționarea Majook sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi.

VI. Pe ce durată păstrăm datele

Majook va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare sau la obligațiile finaciar-contabile și fiscale (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În anumite situații, este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de păstrare/arhivare, Majook să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În ceea ce privește Datele cu Caracter Personal prelucrate în scop de marketing direct, acestea vor fi prelucrate atât timp cât avem acordul dumneavoastră pentru primirea acestor comunicări, precum și ulterior pentru perioada necesară demonstrării conformării cu cerințele legale (cum ar fi termenul general de prescripție de 3 ani).

Cererile dumneavoastră privind exercitarea drepturilor în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prevăzute în Secțiunea XII de mai jos, precum și răspunsurile Majook cu privire la acestea, incluzând demersurile întreprinse pentru a răspunde cererilor dumneavoastră vor fi păstrate pe durata necesară demonstrării conformării cu cerințele legale (cum ar fi termenul de 4 ani având în vedere termenele de prescripție prevăzute de legislația specific

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal furnizate către Majook nu vor fi transferate în afara României și prin urmare, nici către state din afara Spaţiului Economic European.

VIII. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal solicitate este necesară în vederea înregistrării, procesării și livrării comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dumneavoastră, iar refuzul furnizării acestor date ne poate pune în imposibilitatea de a înregistra comanda dumneavoastră, de a vă livra produsele și de a va emite facturile. Așadar, aceste date sunt necesare pentru a putea beneficia de serviciile pe care Majook vi le pune la dispoziție prin intermediul Website-ului sau de a ne putea transmite comanda dumneavoastră pe e-mail sau telefonic.

În cazul comunicărilor de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Deși în anumite situații Majook vă cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Majook poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului pentru procesarea comenzilor sau interesul legitim astfel cum se detaliază mai sus în Secțiunea III.

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Majook acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, implementăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

X. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal aparținând unor terțe persoane

Atunci când în contextul comenzilor plasate ne indicați datele de contact ale unor terțe persoane pentru ridicarea comenzilor de la punctele de lucru Majook sau pentru livrarea la adresa indicată, sunteți responsabil de informarea corespunzatoare si completă a acestor persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Majook și să le comunicați conținutul acestei Politici, inclusiv să le informați despre faptul că aceste date sunt folosite în scopul procesării comenzii dumneavoastră și care sunt drepturile de care beneficiază potrivit legii.

XI. Drepturile dumneavostră în calitate de persoană vizată

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, beneficiați, în calitate de persoană vizată, de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Majook, descrise în prezenta Politică de confidențialitate;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a solicita și primi o confirmare din partea Majook cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi, iar în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații legate de aspecte precum scopurile prelucrării, destinatarii datelor, țările terțe în care pot ajunge aceste date precum și garanțiile de transfer (dacă este cazul), durata de stocare, sursa datelor (pentru datele care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră etc.);
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obţine rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când acestea sunt inexacte, respectiv de a obţine completarea atunci când acestea sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 • dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine ştergerea Datelor cu Caracter Personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații:
 • Majook nu mai are nevoie de datele dumneavoastră;
 • v-ați retras consimțământul acordat inițial cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing sau unei prelucrări întemeiate pe interesul nostru legitim, și nu există motive legitime care să prevaleze în favoarea prelucrării;
 • Majook are obligația legală de a șterge datele;
 • datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii online unui copil potrivit art. 8 alin. 1 din RGPD.

Cu toate acestea, Majook nu va putea să dea curs cererii de ștergere în oricare dintre următoarele cazuri: prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini în interes public; pentru scopuri de arhivare în interes public sau statistice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării atunci când:
 • ați contestat exactitatea datelor dumneavoastră;
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră;
 • Majook nu mai are nevoie de datele ce fac obiectul solicitării, însă ne solicitați păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-ați opus prelucrării, pe durata verificărilor pe care Majook le face cu privire la prevalența propriilor interese;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul dumneavoastră:
 • de a primi Datele cu Caracter Personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și
 • ca aceste date să fie transmise de către Majook către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziţie – dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară, pe care le veți aduce la cunoștința Majook odată cu formularea cererii;  În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări în orice moment;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate care produce efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă sau de a solicita intervenție umană atunci când asemenea decizii sunt permise potrivit RGPD;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa instanțelor competente;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, dar și pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, ne puteți scrie utilizând următoarele date de contact:

 • Adresa: Strada Maior Alexandru Campeanu, 4-6, et 8, ap 39, Sector 1, Bucuresti, Romania
 • E-mail: office@majook.com
Shopping Cart
Scroll to Top